ប្រជុំគណៈកម្មាធិការ កែទម្រង់ វិមជ្ឍការ របស់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ប្រធាន គណៈកម្មាធិការជាតិ បានបើកកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការនេះលើកទី១១ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ លើ កិច្ចការអនុវត្តការធ្វើកំណែ ទម្រង់វិមជ្ឈការ របស់ រដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ កម្ពុជានិង សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍតាមបែប ប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមាន(គ.ជ.អ.ប)។

កិច្ចប្រជុំ នេះ មានរបៀបវារៈ ៥សំខាន់ៗដូចជា៖ ទី១.ការអនុម័តលើ សេចក្តីព្រាងកំណត់ ហេតុ កិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.បទី២. សេចក្តីរាយការណ៍អំពី វឌ្ឍនភាពនិង បញ្ហាប្រឈមនៃ ការអនុវត្ តផែនការ សកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៥ ទី៣ការពិភាក្សាពីកិច្ច ដំណើរការផ្ទេរមុខ ងារនិងធនធានពី ក្រសួងស្ថាប័ន ឱ្យរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោម ជាតិទី៤.ពិភាក្សា

អនុម័តលើសេចក្តីព្រាង លក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់ បុគ្គលិករដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទី៥ .ពិភាក្សានិង អនុម័តលើសេចក្តីព្រាង ផែនការសកម្មភាព និង ថវិកាឆ្នាំ២០១៦របស់ គ.ជ.អ.ប រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗ មួយចំនួនទៀត៕ កត្តាទាំងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងខិតខំប្រឹងប្រែង យន្តការដោះ ស្រាយបញ្ហានានា ដែលត្រូវ អនុវត្តន៍ ជាក់ស្តែងរបស់សង្គម។

 

Sor keing OOA